12.11.2018

LA CANCIÓN DEL HELADO (para niños preescolares) | Piosenka o lodach (dla przedszkolaków)

LA CANCIÓN DEL HELADO (para niños preescolares) | Piosenka o lodach (dla przedszkolaków)

Hoy os presento una canción que suelo utilizar en mis grupos preescolares. Así, practicamos el vocabulario de la fruta y, también, los minidiálogos en la heladería.
Dziś chcę Wam pokazać piosenkę, której używam w grupach przedszkolnych. W ten sposób ćwiczymy słownictwo związane z owocami, a także minidialogi w lodziarni.

 A la hora de escuchar la canción, os recomiendo introducir algunos gestos. Por ejemplo:
"yo fui a la heladería un día": utilizamos los dedos para imitar lo de ir,
"porque el helado es mi favorito": formamos el corazón con las manos,
"lo que más me gusta comer": tocamos la barriga,
"y tanto para ver": el gesto de mirar con la mano encima de los ojos,
"de decidir la cantidad": el gesto de contar con los dedos etc.
Por supuesto, gracias a la canción podemos también repetir los números hasta diez.
Al terminar la escucha, contruimos nuestra propia heladería. Necesitas: helados de diferentes sabores (los puedes descargar gratis abajo), un sacabolas de helado (o cualquier otro tipo de cuchara) y un tipo de recipiente para cada alumno (yo utilizo tazones de plástico que tenemos en la escuela). Ahora los alumnos forman una cola para comprar helados (tres cucharadas como máximo). En nuestros diálogos no olvidamos de saludarnos y despedirnos, también utilizamos expresiones de cortesía (por favor, gracias, aquí tienes). Los sabores son, en la mayoría de los casos, de fruta, con lo que practicamos el vocabulario. ¡Resulta muy divertido! En fin, ¿a quién no le gustan los helados?
 


Podczas słuchania piosenki, polecam Wam wprowadzić kilka gestów, np.
"yo fui a la heladería un día": "idziemy" za pomocą palców u rąk,
"porque el helado es mi favorito": układamy serce z dłoni,
"lo que más me gusta comer": gładzimy się po brzuchu,
"y tanto para ver": gest patrzenia z dłonią nad oczami,
"de decidir la cantidad": gest liczenia na palcach itp.
Oczywiście, piosenka pomoże nam również w przypomnieniu liczb do dziesięciu.
Po zakończeniu słuchania, tworzymy naszą własną lodziarnię. Potrzebujesz: lodów o różnych smakach (do pobrania poniżej), łyżkę do lodów (lub jakąkolwiek inną łyżkę - ja używam takiej do ziemniaków) i jakiegoś naczynia dla każdego ucznia (w moim przypadku są to plastikowe miseczki, które mamy w szkole). Teraz uczniowie tworzą kolejkę do kupienia lodów (można kupić maksymalnie trzy gałki). W naszych dialogach nie zapominamy o powitaniach i pożegnaniach, używamy również wyrażeń grzecznościowych (proszę, dziękuję). Smaki lodów są w większości owocowe, ćwiczymy więc słownictwo z tego tematu. To świetna zabawa! W końcu, kto nie lubi lodów?

POBIERZ / DESCARGA

Entradas relacionadas:
CANCIÓN: ¿Qué te gusta hacer?RULETA de preguntas para los preescolares
¿CÓMO ESTÁS HOY? Tablero para el grupo

Un abrazo
Klaudia

14.10.2018

PREESCOLARES: hojas de trabajo | PRZEDSZKOLAKI: karty pracy

PREESCOLARES: hojas de trabajo | PRZEDSZKOLAKI: karty pracy
Trabajando con los peques me centro en canciones, juegos y mucha dinámica. Sin embargo, a mis alumnos preescolares les encanta también dibujar, pintar y pegar, con lo que al final de cada clase dedicamos unos minutos a hojas de trabajo. Hoy comparto con vosotros algunas de mis favoritas. Espero que os gusten :)
Pracując z maluchami skupiam się na piosenkach, grach i dinamice. Jednak moi najmłodsi uczniowie uwielbiają też rysować, malować i kleić, więc na końcu każdych zajęć poświęcamy kilka minut na karty pracy. Dziś chcę pokazać Wam kilka z moich ulubionych. Mam nadzieję, że Wam się spodobają :)
En este caso, he cubierto los números con un tipo de cinta para raspar (la he comprado en aliexpress), pero, por supuesto, no es necesario.
W tym przypadku zakryłam liczby taśmą zdrapką, zakupioną na aliexpress, ale, oczywiście, nie jest to konieczne :)

Entradas relacionadas:
EL COLEGIO: hoja de trabajo

30.09.2018

EL COLEGIO: hoja de trabajo | SZKOŁA: karta pracy

EL COLEGIO: hoja de trabajo | SZKOŁA: karta pracy
Preparándome para el tema de colegio he encontrado esta hoja de trabajo. La preparé el año pasado pero me sigue sirviendo bien, así que hoy la comparto con vosotros.
Przygotowując się do tematu "szkoła" natknęłam się na tę kartę pracy. Przygotowałam ją w zeszłym roku, ale nadal dobrze mi służy, więc dziś dzielę się nią z Wami.
Además, os recuerdo que podéis descargar las tarjetas de vocabulario tipo flashcards relacionadas con este tema. En la plataforma Teachers Pay Teachers podéis descargar mis veinte crucigramas para practicar o repasar varios temas de vocabulario, incluido el colegio.


Entradas relacionadas:

Un abrazo
Klaudia


21.09.2018

QUIZ: los países hispanohablantes | QUIZ: państwa hiszpańskojęzyczne

QUIZ: los países hispanohablantes | QUIZ: państwa hiszpańskojęzyczne
Hoy comparto con vosotros el quiz que he preparado para mis alumnos de primaria. El objetivo es despertar la curiosidad por los países de habla hispana y admito que, en mis grupos, ha sido todo el éxito.
Dziś chcę podzielić się z Wami quizem, który przygotowałam dla moich uczniów z podstawówki. Jego cel to rozbudzenie ciekawości państwami hiszpańskojęzycznymi i muszę przyznać, że w moich grupach się to udało.


Al principio, para cada alumno tengo preparado un mapa político con los países hispanohablantes subrayados, pero sin sus nombres (podéis encontrarlos en Pinterest). Juntos completamos los nombres de los países, y, luego, empezamos el quiz. Aunque he intentado construir las preguntas utilizando el vocabulario básico, algunos alumnos pueden tener dificultades para entenderlas. Sería recomendable aclarar dudas antes de responder las preguntas. En casa, los alumnos deben elegir uno de los países, buscar más curiosidades sobre él y preparar un cartel con esta información que nos va a servir como la decoración de las paredes.

Na początku, dla każdego ucznia mam przygotowaną mapę polityczną z zaznaczonymi państwami hiszpańskojęzycznymi, ale bez ich nazw (możecie znaleźć je na Pinterest). Razem uzupełniamy nazwy państw, a następnie zaczynamy quiz. Chociaż, przygotowując pytania do niego, starałam się używać prostego słownictwa, część uczniów może mieć problemy z ich zrozumieniem. Przed rozpoczęciem odpowiedzi na dane pytanie wyjaśnijcie wszystkie wątpliwości. W domu, uczniowie mają za zadanie wybrać jedno z państw, poszukać ciekawostek o nim i przygotować na ich podstawie plakat, który posłuży nam jako dekoracja.

Entradas relacionadas:
LA TOMATINA: juego de repaso


Un abrazo
Klaudia


11.09.2018

CANCIÓN: ¿Qué te gusta hacer? | PIOSENKA: Co lubisz robić?

CANCIÓN: ¿Qué te gusta hacer? | PIOSENKA: Co lubisz robić?

Hoy comparto con vosotros el material que he preparado para llevar una canción nueva de Super Simple Español "¿Qué te gusta hacer?" a mis clases con los niños. Contiene muchos verbos en infinitivo con lo cual parece perfecta para ampliar el vocabulario de las acciones. Además, nos permite repasar el verbo gustar.
Dziś chciałabym podzielić się z Wami materiałami, które przygotowałam, żeby wprowadzić nową piosenkę autorstwa Super Simple Español na moje zajęcia z dziećmi. Jako że zawiera dużo czasowników w bezokoliczniku, wydaje się być doskonała do poszerzenia słownictwa związanego z czynnościami. Ponadto, pozwala na powtórkę czasownika gustar.

Aquí podéis escuchar la canción:
Tutaj możecie posłuchać piosenki:

Los archivos de descarga contienen:
Una hoja de trabajo: la utilizo con los niños de 7-9 años que ya saben leer y escribir. Primero, intentamos completarla con los verbos del recuadro que ya habíamos conocido (con la ayuda de las imágenes). Después, seguimos rellenando los huecos mientras escuchamos la canción.
Tarjetas de vocabulario: las utilizo tanto con los preescolares como con los grupos de primaria. Cantamos la canción (sin música) mientras enseño las imágenes correspondientes. Los niños pueden decidir si les gusta la acción o no y lo demuestran con las señales, modificando, también, las palabras de la canción. Resulta muy divertido :) Luego, con la ayuda de las imágenes, podéis crear combinaciones nuevas, por ejemplo: "Me gusta dibujar en la Luna".
 
Pliki do pobrania zawierają:
Kartę pracy: używam jej z dziećmi w wieku 7-9 lat, które potrafią już czytać i pisać. Najpierw, próbujemy uzupełnić ją czasownikami z ramki, które już znamy (z pomocą obrazków). Następnie, kontynuujemy uzupełnianie w czasie słuchania piosenki.
Karty obrazkowe: sprawdzają się zarówno z przedszkolakami, jak i z grupami z podstawówki. Podczas gdy śpiewamy piosenkę (bez podkładu muzycznego), pokazuję odpowiednie obrazki. Dzieci mogą zdecydować, czy lubią daną czynność i pokazują to za pomocą znaków, a także modyfikując tekst piosenki.Wychodzi bardzo zabawnie :) Następnie, z pomocą obrazków, możecie tworzyć nowe zestawienia, na przykład: "Lubię rysować na Księżycu".
Entradas relacionadas:
SOY UN MUÑECO DE NIEVE: sentimientos, partes del cuerpo y cancionesACCIONES DE TIEMPO LIBRE: rompecabezas
ACCIONES DE TIEMPO LIBRE: tarjetas de vocabulario

04.09.2018

CARTELES IMPRIMIBLES: el lenguaje de aula | PLAKATY DO DRUKU: język klasowy

CARTELES IMPRIMIBLES: el lenguaje de aula | PLAKATY DO DRUKU: język klasowy
Para el curso nuevo he preparado cuatro carteles con expresiones útiles (contienen mis propios dibujos). Podéis imprimirlos para decorar las paredes en el aula. Los pósters facilitan la comunicación (especialmente en los grupos principiantes) y permiten evitar el uso de la lengua materna en la clase del idioma extranjero. ¡A descargar entonces! :)
Na nowy rok szkolny przygotowałam cztery plakaty z przydatnymi wyrażeniami (zawierają moje rysunki). Pożecie wydrukować je, żeby udekorować ściany w klasie. Plakaty ułatwiają komunikację, szczególnie w grupach początkujących i pozwalają uniknąć używania języka ojczystego na lekcji języka obcego. Zatem, pobieramy! :)

POBIERZ / DESCARGA

Entradas relacionadas:
¿CÓMO ESTÁS HOY? Tablero para el grupo
LOS MEJORES JUEGOS para el nuevo curso escolar

Un abrazo
Klaudia


01.08.2018

LOS MEJORES JUEGOS para el nuevo curso escolar | Najlepsze gry na nowy rok szkolny

LOS MEJORES JUEGOS para el nuevo curso escolar | Najlepsze gry na nowy rok szkolny

Dado que el nuevo curso escolar va acercándose, he decidido recopilar los mejores juegos de mi blog que podéis utilizar con vuestros grupos.
Jako że nowy rok szkolny powoli się zbliża, zdecydowałam zebrać w jednym miejscu najlepsze gry z mojego bloga, których możecie używać z Waszymi grupami.
1. Las familias.
Es un juego de cartas que permite repasar o introducir el vocabulario. Es, sin duda, un juego favorito de mis estudiantes. En el blog podéis descargar dos versiones: la comida y los muebles.
Rodzinki to gra karciana, która pozwala na powtórzenie lub wprowadzenie słownictwa. Bez wątpienia jest ulubioną grą moich uczniów. Na blogu możecie pobrać dwie wersje: jedzenie i meble.
2. El reflejo en el espejo
Es un juego de mesa que me sirve en los grupos infantiles para repasar el vocabulario. Para responder las preguntas o realizar las tareas, los alumnos tienen que descifrar las instrucciones. Podéis descargarlo en esta entrada.
To gra planszowa, której używam do powtórki słownictwa w grupach dziecięcych. Żeby odpowiedzieć na pytania lub wykonać polecenia, uczniowie muszą rozszyfrować instrukcje. Możecie pobrać grę w tym wpisie.

3. Los códigos QR
A mis alumnos les encanta todo relacionado con las nuevas tecnologías. Los juegos y rompecabezas que utilizan los códigos QR es una manera fácil de introducirlas en tu clase. En el blog puedes encontrar:
Moi uczniowie uwielbiają wszystko, co związane z nowymi technologiami. Wykorzystanie kodów QR na lekcji to łatwy sposób na wprowadzenie ich na zajęcia. Na blogu możecie znaleźć:

4. El juego de mesa con protagonistas de cuentos infantiles
Con este juego los niños responden las preguntas, formulando sus primeras frases completas. Lo podéis descargar en esta entrada
Gra planszowa z bohaterami z bajek zachęca dzieci do tworzenia swoich pierwszych rozwiniętych zdań. Możecie ją pobrać tutaj
5. Rompecabezas
Además, podéis descargar varios rompecabezas para trabajar el vocabulario y la gramática:
Ponadto, możecie pobrać różne układanki i łamigłówki do ćwiczenia słownictwa i gramatyki. Lista poniżej:

Vamos de viaje: un rompecabezas para practicar las expresiones veraniegas 
¿Cuándo? y ¿dónde?  un rompecabezas de preguntas y respuestas 
¿Qué te pasa? un rompecabezas para repasar las expresiones con tener y estar
Protagonistas de cuentos: un rompecabezas de describir personas
Tiempo libre: un rompecabezas con el vocabulario relacionado con el tiempo libre
Soy un muñeco de nieve: un rompecabezas para describir el estado de ánimo y los sentimientos
Soy un muñeco de nieve 2: un rompecabezas para practicar los juguetes, la formación del plural y el verbo gustar
El pretérito indefinido: un rompecabezas para practicar las morfología de los verbos regulares

Un abrazo
Klaudia


Copyright © 2016 SABER Znaczy Potrafić , Blogger