21.09.2018

QUIZ: los países hispanohablantes | QUIZ: państwa hiszpańskojęzyczne

QUIZ: los países hispanohablantes | QUIZ: państwa hiszpańskojęzyczne
Hoy comparto con vosotros el quiz que he preparado para mis alumnos de primaria. El objetivo es despertar la curiosidad por los países de habla hispana y admito que, en mis grupos, ha sido todo el éxito.
Dziś chcę podzielić się z Wami quizem, który przygotowałam dla moich uczniów z podstawówki. Jego cel to rozbudzenie ciekawości państwami hiszpańskojęzycznymi i muszę przyznać, że w moich grupach się to udało.


Al principio, para cada alumno tengo preparado un mapa político con los países hispanohablantes subrayados, pero sin sus nombres (podéis encontrarlos en Pinterest). Juntos completamos los nombres de los países, y, luego, empezamos el quiz. Aunque he intentado construir las preguntas utilizando el vocabulario básico, algunos alumnos pueden tener dificultades para entenderlas. Sería recomendable aclarar dudas antes de responder las preguntas. En casa, los alumnos deben elegir uno de los países, buscar más curiosidades sobre él y preparar un cartel con esta información que nos va a servir como la decoración de las paredes.

Na początku, dla każdego ucznia mam przygotowaną mapę polityczną z zaznaczonymi państwami hiszpańskojęzycznymi, ale bez ich nazw (możecie znaleźć je na Pinterest). Razem uzupełniamy nazwy państw, a następnie zaczynamy quiz. Chociaż, przygotowując pytania do niego, starałam się używać prostego słownictwa, część uczniów może mieć problemy z ich zrozumieniem. Przed rozpoczęciem odpowiedzi na dane pytanie wyjaśnijcie wszystkie wątpliwości. W domu, uczniowie mają za zadanie wybrać jedno z państw, poszukać ciekawostek o nim i przygotować na ich podstawie plakat, który posłuży nam jako dekoracja.

Entradas relacionadas:
LA TOMATINA: juego de repaso


Un abrazo
Klaudia


11.09.2018

CANCIÓN: ¿Qué te gusta hacer? | PIOSENKA: Co lubisz robić?

CANCIÓN: ¿Qué te gusta hacer? | PIOSENKA: Co lubisz robić?

Hoy comparto con vosotros el material que he preparado para llevar una canción nueva de Super Simple Español "¿Qué te gusta hacer?" a mis clases con los niños. Contiene muchos verbos en infinitivo con lo cual parece perfecta para ampliar el vocabulario de las acciones. Además, nos permite repasar el verbo gustar.
Dziś chciałabym podzielić się z Wami materiałami, które przygotowałam, żeby wprowadzić nową piosenkę autorstwa Super Simple Español na moje zajęcia z dziećmi. Jako że zawiera dużo czasowników w bezokoliczniku, wydaje się być doskonała do poszerzenia słownictwa związanego z czynnościami. Ponadto, pozwala na powtórkę czasownika gustar.

Aquí podéis escuchar la canción:
Tutaj możecie posłuchać piosenki:

Los archivos de descarga contienen:
Una hoja de trabajo: la utilizo con los niños de 7-9 años que ya saben leer y escribir. Primero, intentamos completarla con los verbos del recuadro que ya habíamos conocido (con la ayuda de las imágenes). Después, seguimos rellenando los huecos mientras escuchamos la canción.
Tarjetas de vocabulario: las utilizo tanto con los preescolares como con los grupos de primaria. Cantamos la canción (sin música) mientras enseño las imágenes correspondientes. Los niños pueden decidir si les gusta la acción o no y lo demuestran con las señales, modificando, también, las palabras de la canción. Resulta muy divertido :) Luego, con la ayuda de las imágenes, podéis crear combinaciones nuevas, por ejemplo: "Me gusta dibujar en la Luna".
 
Pliki do pobrania zawierają:
Kartę pracy: używam jej z dziećmi w wieku 7-9 lat, które potrafią już czytać i pisać. Najpierw, próbujemy uzupełnić ją czasownikami z ramki, które już znamy (z pomocą obrazków). Następnie, kontynuujemy uzupełnianie w czasie słuchania piosenki.
Karty obrazkowe: sprawdzają się zarówno z przedszkolakami, jak i z grupami z podstawówki. Podczas gdy śpiewamy piosenkę (bez podkładu muzycznego), pokazuję odpowiednie obrazki. Dzieci mogą zdecydować, czy lubią daną czynność i pokazują to za pomocą znaków, a także modyfikując tekst piosenki.Wychodzi bardzo zabawnie :) Następnie, z pomocą obrazków, możecie tworzyć nowe zestawienia, na przykład: "Lubię rysować na Księżycu".
Entradas relacionadas:
SOY UN MUÑECO DE NIEVE: sentimientos, partes del cuerpo y cancionesACCIONES DE TIEMPO LIBRE: rompecabezas
ACCIONES DE TIEMPO LIBRE: tarjetas de vocabulario

04.09.2018

CARTELES IMPRIMIBLES: el lenguaje de aula | PLAKATY DO DRUKU: język klasowy

CARTELES IMPRIMIBLES: el lenguaje de aula | PLAKATY DO DRUKU: język klasowy
Para el curso nuevo he preparado cuatro carteles con expresiones útiles (contienen mis propios dibujos). Podéis imprimirlos para decorar las paredes en el aula. Los pósters facilitan la comunicación (especialmente en los grupos principiantes) y permiten evitar el uso de la lengua materna en la clase del idioma extranjero. ¡A descargar entonces! :)
Na nowy rok szkolny przygotowałam cztery plakaty z przydatnymi wyrażeniami (zawierają moje rysunki). Pożecie wydrukować je, żeby udekorować ściany w klasie. Plakaty ułatwiają komunikację, szczególnie w grupach początkujących i pozwalają uniknąć używania języka ojczystego na lekcji języka obcego. Zatem, pobieramy! :)

POBIERZ / DESCARGA

Entradas relacionadas:
¿CÓMO ESTÁS HOY? Tablero para el grupo
LOS MEJORES JUEGOS para el nuevo curso escolar

Un abrazo
Klaudia


01.08.2018

LOS MEJORES JUEGOS para el nuevo curso escolar | Najlepsze gry na nowy rok szkolny

LOS MEJORES JUEGOS para el nuevo curso escolar | Najlepsze gry na nowy rok szkolny

Dado que el nuevo curso escolar va acercándose, he decidido recopilar los mejores juegos de mi blog que podéis utilizar con vuestros grupos.
Jako że nowy rok szkolny powoli się zbliża, zdecydowałam zebrać w jednym miejscu najlepsze gry z mojego bloga, których możecie używać z Waszymi grupami.
1. Las familias.
Es un juego de cartas que permite repasar o introducir el vocabulario. Es, sin duda, un juego favorito de mis estudiantes. En el blog podéis descargar dos versiones: la comida y los muebles.
Rodzinki to gra karciana, która pozwala na powtórzenie lub wprowadzenie słownictwa. Bez wątpienia jest ulubioną grą moich uczniów. Na blogu możecie pobrać dwie wersje: jedzenie i meble.
2. El reflejo en el espejo
Es un juego de mesa que me sirve en los grupos infantiles para repasar el vocabulario. Para responder las preguntas o realizar las tareas, los alumnos tienen que descifrar las instrucciones. Podéis descargarlo en esta entrada.
To gra planszowa, której używam do powtórki słownictwa w grupach dziecięcych. Żeby odpowiedzieć na pytania lub wykonać polecenia, uczniowie muszą rozszyfrować instrukcje. Możecie pobrać grę w tym wpisie.

3. Los códigos QR
A mis alumnos les encanta todo relacionado con las nuevas tecnologías. Los juegos y rompecabezas que utilizan los códigos QR es una manera fácil de introducirlas en tu clase. En el blog puedes encontrar:
Moi uczniowie uwielbiają wszystko, co związane z nowymi technologiami. Wykorzystanie kodów QR na lekcji to łatwy sposób na wprowadzenie ich na zajęcia. Na blogu możecie znaleźć:

4. El juego de mesa con protagonistas de cuentos infantiles
Con este juego los niños responden las preguntas, formulando sus primeras frases completas. Lo podéis descargar en esta entrada
Gra planszowa z bohaterami z bajek zachęca dzieci do tworzenia swoich pierwszych rozwiniętych zdań. Możecie ją pobrać tutaj
5. Rompecabezas
Además, podéis descargar varios rompecabezas para trabajar el vocabulario y la gramática:
Ponadto, możecie pobrać różne układanki i łamigłówki do ćwiczenia słownictwa i gramatyki. Lista poniżej:

Vamos de viaje: un rompecabezas para practicar las expresiones veraniegas 
¿Cuándo? y ¿dónde?  un rompecabezas de preguntas y respuestas 
¿Qué te pasa? un rompecabezas para repasar las expresiones con tener y estar
Protagonistas de cuentos: un rompecabezas de describir personas
Tiempo libre: un rompecabezas con el vocabulario relacionado con el tiempo libre
Soy un muñeco de nieve: un rompecabezas para describir el estado de ánimo y los sentimientos
Soy un muñeco de nieve 2: un rompecabezas para practicar los juguetes, la formación del plural y el verbo gustar
El pretérito indefinido: un rompecabezas para practicar las morfología de los verbos regulares

Un abrazo
Klaudia


25.07.2018

LOS MUEBLES: crucigrama | MEBLE: krzyżówka

LOS MUEBLES: crucigrama | MEBLE: krzyżówka

Hoy quiero compartir con vosotros dos crucigramas con mis propios dibujos relacionados con los muebles de casa. También, en la plataforma TPT os esperan 18 crucigramas más para repasar varios temas de vocabulario.
Dziś chcę podzielić się z Wami dwoma krzyżówkami z moimi autorskimi rysunkami, zawiązanymi z meblami. Ponadto, na platformie TPT możecie pobrać pozostałe 18 krzyżówek, aby móc powtórzyć słownictwo z różnych działów.En el archivo que está al final de esta entrada podéis descargar dos crucigramas. Os pueden servir simplemente como hoja de trabajo para practicar o repasar el vocabulario, también como unos deberes divertidos o una prueba rápida. A mí me gusta utilizar los crucigramas con los alumnos más avanzados que el resto del grupo. Es decir, si hay algunos alumnos que terminan una actividad más pronto que otros, os doy un crucigrama con el vocabulario de las unidades pasadas. Como dicen los ingleses: win win :) Por eso, os recomiendo todos mis crucigramas recogidos en un archivo, gracias a los que podéis repasar el vocabulario de frutas, verduras, colegio, muebles de casa y ropa.

W pliku, który możecie pobrać na końcu tego wpisu znajdziecie dwie krzyżówki. Mogą Wam służyć po prostu jako karta pracy na zajęciach, a także jako przyjemna praca domowa lub szybka kartkówka ze słówek. Ja lubię używać tych krzyżówek z uczniami bardziej zaawansowanymi od reszty grupy, to znaczy, kiedy ktoś skończy dane ćwiczenie szybciej od innych, daję mu do zrobienia dodatkową krzyżówkę ze słownictwem z wcześniej przerobionych działów. Jak mówią Anglicy: win win :) Dlatego właśnie polecam Wam wszystkie moje krzyżówki zebrane w jeden plik na stronie TPT, dzięki którym możecie powtórzyć słownictwo z działów: owoce i warzywa, szkoła, meble i ubrania.

POBIERZ / DESCARGA

Entradas relacionadas:
LOS MUEBLES: EL JUEGO DE CARTAS "LAS FAMILIAS"
LOS MUEBLES: HOJA DE TRABAJO
LOS MUEBLES: BINGO


Un abrazo
Klaudia


30.06.2018

PERSONAJES FAMOSOS: adivinanzas | Sławne osoby: zgadywanki

PERSONAJES FAMOSOS: adivinanzas | Sławne osoby: zgadywanki
Hoy quiero compartir con vosotros 24 tarjetas con personas famosas de todo el mundo con la información básica de cada una. 

Dziś chciałabym podzielić się z Wami 24 kartami ze znanymi postaciami z całego świata wraz z podstawowymi informacjami o każdej z nich.

Las tarjetas me han servido para practicar los interrogativos con mis alumnos. Uno de los estudiantes responde las preguntas sobre el personaje de la tarjeta elegida. El resto del grupo debe adivinar quién es, haciendo preguntas adecuadas. En una variante más fácil se puede responder solo "sí" o "no", por ejemplo: ¿Vive en España? Sí. ¿Es española? No. En una versión más avanzada, se puede hacer todo tipo de preguntas, por ejemplo: ¿Dónde vive? Vive en España. ¿De dónde es? Es de Colombia.
Creo que es una actividad perfecta y divertida para practicar la interracción oral con los grupos principiantes. Como siempre, podéis descargar las tarjetas abajo.


Te karty posłużyły mi do ćwiczenia zaimków pytających z moimi uczniami. Jedna osoba odpowiada na pytania dotyczące osoby z wybranej karty. Zadaniem reszty grupy jest odgadnięcie danej osoby, zadając odpowiednie pytania. W wersji łatwiejszej można odpowiadać tylko "tak" lub "nie", np. Mieszka w Hiszpanii? Tak. Jest Hiszpanką? Nie. W wersji bardziej zaawansowanej, tworzymy wszystkie rodzaje pytań, np. Gdzie mieszka? Mieszka w Hiszpanii. Skąd pochodzi? Pochodzi z Kolumbii. 
Myślę, że jest to świetne i bardzo zabawne ćwiczenie na mówienie dla grup początkujących. Mam nadzieję, że się Wam przyda :)


Entradas relacionadas:

CALENTAMIENTO: hablar de planes y experiencias

¿CUÁNDO Y DÓNDE? Preguntas y respuestas
CLASES CON ADULTOS: material para la primera clase

Un abrazo
Klaudia

30.05.2018

EL TIEMPO ATMOSFÉRICO: hundir la flota | POGODA: gra w statki

EL TIEMPO ATMOSFÉRICO: hundir la flota | POGODA: gra w statki

Hola, hoy quiero compartir con vosotros los tableros del juego popular "hundir la flota" gracias a los que podemos trabajar el tema del tiempo atmosférico y, también, los países.

Dziś chcę podzielić się z Wami planszami do popularnej gry w statki, dzięki którym możemy ćwiczyć mówienie o pogodzie oraz nazwy państw.

Como es un juego muy universal, lo utilizo tanto en el colegio, como en la universidad. Hasta ahora he practicado los verbos en el presente y en el indefinido, también los verbos tipo gustar. Es la primera vez cuando trabajo el vocabulario de esta forma, pero, os tengo que decir, ¡me encanta! He preparado dos versiones, una con los países hispanohablantes y otra con los países de todo el mundo.
Si no conocéis las reglas del juego, podéis leerlas aquí. Si os gusta el juego, os recomiendo también esta entrada del blog Color ELE con una versión para hablar de vacaciones.

Gra w statki jest na tyle uniwersalna, że używam jej zarówno w podstawówce, jak i na uczelni. Do tej pory ćwiczyłam w ten sposób odmianę czasowników w czasie teraźniejszym i przeszłym, a także czasowniki typu gustar. To pierwszy raz, kiedy używam jej do utrwalania słownictwa, ale muszę powiedzieć, że wyszło świetnie! Przygotowałam dwie wersje, jedna z państwami hiszpańskojęzycznymi, a druga z tymi z całego świata. Jeśli podoba Wam się gra w statki na lekcjach hiszpańskiego, polecam Wam również ten wpis z bloga Color ELE z wersją tej gry do mówienia o wakacjach.

Entradas relacionadas:
UNO, DOS, TRES: ¡BIENVENIDO VERANO!
Copyright © 2016 SABER Znaczy Potrafić , Blogger